Planavimo dokumentai

Vizija - akredituota, viena geriausių Baltijos šalyse, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti ligoninė, pranašumo siekianti per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui.

Misija - teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamai naudojantis turimais ištekliais bei atsižvelgiant į dalininkų ir paslaugų užsakovų reikalavimus; užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą; vykdyti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą; aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme; prisiimti pilną atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms.

 

Strateginiai tikslai:

 • užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą;
 • diegti naujausias technologijas;
 • tobulinti paslaugų teikimo organizavimą, jų apimtis ir asortimentą;
 • gerinti sveikatos priežiūros sąlygas bei pacientų komfortą;
 • diegti naujas informacines technologijas;
 • skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • didinti ūkinės-finansinės veiklos efektyvumą;
 • įtvirtinti nuostatą, kad pacientas pats svarbiausias sveikatos priežiūros proceso dalyvis;
 • didinti darbuotojų motyvaciją ir jų darbo našumą;
 • siekti didesnės mokslo ir praktinės veiklos integracijos, stiprinant ryšius su užsienio šalių ir Lietuvos Respublikos Universitetais bei kitomis mokslo ir sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • toliau vystyti mokslo - tiriamąjį darbą.

 

PLANO TURINYS

1. Veiklos konteksto analizė

1.1. Išorinės veiksnių analizė

 • Teisiniai veiksniai
 • Ekonominiai veiksniai
 • Socialiniai veiksniai
 • Socialiniai-ekonominiai veiksniai
 • Technologiniai veiksniai

1.2. Vidaus veiksnių analizė

 • Teisinė aplinka
 • Organizacinė struktūra
 • Žmogiškieji ištekliai
 • Vidinė komunikacija
 • Technologiniai procesai

1.3. Veiklos vertinimas. SSGG analizė

 • Struktūra
 • Paslaugos, procesai, procedūros
 • Personalas
 • Ištekliai
 • Rinkodara
 • Technologijos
 • Darbo organizavimas
 • Paslaugų kokybė ir jos valdymas
 • Bendroji vadyba

1.4. Strateginiai ryšiai

2. Tikslai ir uždaviniai

3. Veiklos strateginių tikslų objektai

 • Struktūra
 • Paslaugos, procesai, procedūros
 • Personalas
 • Ištekliai
 • Rinkodara
 • Technologijos
 • Darbo organizavimas
 • Paslaugų kokybė ir jos valdymas
 • Bendroji vadyba 

4. Valdymo intervencijos (Valdymo sprendimų formulavimas veiklai keisti ir jų priėmimas)

5. Plano vykdymo organizacinė struktūra

6. Veiklos strateginių tikslų siekimo eigos stebėjimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarka

7. Strateginio veiklos plano priedai (Rodikliai, veiklos rezultatai ir jų prognozė)