Informacija šeimos gydytojams

Informacija gydytojams, siunčiantiems pacientus į Klaipėdos universitetinės ligoninės ambulatorinį konsultacinį skyrių gydytojo specialisto konsultacijai (Informacija šeimos gydytojams).

Į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialo "Klaipėdos ligoninė" ambulatorinį konsultacinį skyrių pacientai siunčiami konsultuoti su siuntimu. Siutimas pildomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-04-10 įsakymu Nr. V-458 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-04-15, Nr. 4445).

Išduodant siuntimą, užpildoma forma Nr. 027/a, Nr. 028-1/a arba laisvo pavyzdžio forma, kurioje turi būti nurodyta:

 1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;
 2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs, pavadinimas;
 3. Siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;
 4. Paciento duomenys:
  • Vardas ir pavardė,
  • Gimimo data,
  • Gyvenamoji vieta;
 5. Ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar siuntimo priežasties kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);
 6. Ligos anamnezė ir eiga;
 7. Atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos;
 8. Taikytas gydymas ir jo efektyvumas;
 9. Siuntimo tikslas ir gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto, pas kurį pacientas siunčiamas, profesinė kvalifikacija;
 10. Nurodymas jam pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as) (siunčiančiojo gydytojo nuožiūra);
 11. Kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

Siunčiantysis gydytojas pasirašo siuntimą, pažymi jį asmeniniu spaudu ir ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje daro įrašą apie siuntimo išdavimą. Jei išduodamas siuntimas atlikti brangiuosius tyrimus ir (ar) procedūras, kurių išlaidos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, siunčiantysis gydytojas nurodo savo specialybę.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į registratores ir ambulatorinio konsultacinio skyriaus bei poskyrių vedėjus.

Prašome informuoti pacientus, kad vykdoma išankstinė registracija telefonu ir internetu. Tai padeda sureguliuoti ligonių srautą, išvengti eilių ir pagreitinti ištyrimą.