Naujienos

Uostininkų padovanota transportavimo kapsulė – ligonių ir personalo patogumui

2020-09-04

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės me­di­kai jau sėk­min­gai nau­do­ja „Li­mar­ko“ gru­pės do­va­no­tą vi­ru­so pa­veik­tiems li­go­niams ga­ben­ti skir­tą trans­por­ta­vi­mo kap­su­lę. Šis įren­gi­nys, pa­ga­min­tas Iz­rae­ly­je, mon­tuo­ja­mas prie ligoni­nės lo­vos-ve­ži­mė­lio. Prietaisas yra skir­tas ap­lin­ki­niams žmo­nėms ap­sau­go­ti nuo infekcijos pli­ti­mo ir sau­giai nu­ga­ben­ti li­go­nį į ty­ri­mų ka­bi­ne­tus ar ki­tus sky­rius. Tokiu būdu pa­cien­tai bei li­go­ni­nės dar­buo­to­jai ap­sau­gomi nuo vi­ru­so pli­ti­mo.

 

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės vadovas Vin­sas Ja­nu­šo­nis pati­ki­no, kad transpor­ta­vi­mo kap­su­lė – la­bai rei­ka­lin­ga priemonė, daž­niau­siai nau­do­ja­ma ligo­nius ve­žant į ki­tą li­go­ni­nės kor­pu­są.

 

Vie­na, iš dviejų padovanotų kap­su­lių, nau­do­ja­ma In­fek­ci­nių li­gų de­par­ta­men­te, kur gy­do­mi CO­VID-19 in­fe­kuo­ti li­go­niai, ki­ta – Priė­mi­mo sky­riu­je, kai esa­ma pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad pacien­tas ga­li bū­ti už­si­krė­tęs šia in­fek­ci­ja.

 

„Žinojo­me, kad to­kių prie­mo­nių, ku­rio­mis ser­gan­čiuo­sius ko­ro­na­vi­ru­su bū­tų galima sau­giai ga­ben­ti, Klai­pė­do­je la­biau­siai rei­kia Uni­ver­si­te­ti­nei li­go­ni­nei – ji yra didžiau­sia ir tu­ri In­fek­ci­nių li­gų de­par­ta­men­tą. 27-erius me­tus gy­vuo­jan­ti „Limarko“ gru­pė tra­di­ciš­kai pri­si­dė­jo prie šio pro­jek­to, kaip tai da­ry­da­vo ir per visą savo is­to­ri­ją. Ra­gin­čiau ir ki­tas įmo­nes taip pat elg­tis“, – kal­bė­jo V. Lygnuga­ris, „Li­mar­ko“ gru­pės pre­zi­den­tas ir sa­vi­nin­kas.

 

 „Tai la­bai svar­bus įren­gi­nys, pa­de­dan­tis ap­sau­go­ti nuo už­kra­to ki­tus li­go­nius ir me­di­ci­nos dar­buo­to­jus“, – kalbėjo V. Ja­nu­šo­nis. Ak­cen­tuo­da­mas ne tik ma­te­ria­lią­ją, bet ir mo­ra­li­nę kiek­vie­no pa­ra­mos tei­kė­jo reikš­mę, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas pažymėjo, kad pir­miau­sia jos rei­kia ne li­go­ni­nei, o ligoninėje gydomiems pacientams.

Visą straipsnį galima paskaityti, paspaudus nuorodą:

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostininku-padovanota-transportavimo-kapsule-ligoniu-patogumui-983958

 

Atgal