Naujienos

KAIP NUO LIGŲ IR STRESO APSAUGOTI TUOS, KURIE RŪPINASI SERGANČIAISIAIS?

2018-06-01

Kaip išvengti labiausiai paplitusių darbuotojų sveikatos ir saugos pavojų: skeleto – raumenų sistemos sutrikimų (SRSS) ir psichosocialinės rizikos bei streso darbe (PSRSD)? Apie tai buvo diskutuojama gegužės 23 ir 24 dienomis Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Sveikame kūne – sveika siela. Rūpinkimės tais, kurie rūpinasi mumis“.

Pagrindiniai jos organizatoriai buvo Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU, sveikatos ir socialinių paslaugų politikos pareigūnas Mathias Maucher) ir Tarptautinė Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros darbdavių asociacija* (HOSPEEM*, generalinis sekretorius Tjitte Alkema), padedant EPSU Lietuvos filialui „Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai“ (LSADPS, pirmininkė Aldona Baublytė) ir Lietuvos „Nacionalinei sveikatos priežiūros įstaigų asociacijai“ (LNSPĮA, prezidentas Vinsas Janušonis). Renginys buvo organizuotas siekiant dar kartą atkreipti dėmesį į socialinių partnerių pasirinktą temą ir pagilinti žinias apie ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriuje labiausiai paplitusius darbuotojų sveikatos ir saugos pavojus: skeleto-raumenų sistemos sutrikimus (SRSS) ir psichosocialinę riziką bei stresą darbe (PSRSD), jų prevenciją ir rizikos mažinimo galimybes. Konferencijoje dalyvavo medikai ir socialiniai darbuotojai, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai iš 19 ES bei kitų valstybių. Jų tarpe – dalyviai iš Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų organizacijų.

Konferencijos dalyvius pasveikino ir diskusijose dalyvavo T.Alkema, A.Baublytė, V.Andriukaitis, V.Janušonis.

Konferencija vyko kaip bendro projekto „ES sveikatos priežiūros darbuotojų veiksmingo įdarbinimo ir išlaikymo darbe politikos skatinimas, užtikrinant tęstinį profesinį tobulėjimą ir sveiką bei saugią darbo vietą, palaikančią pacientų saugą ir kokybišką priežiūrą“ (2017-2018 m.) dalis, o šio projekto tikslas – remti socialinius partnerius ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriuje ir jų nacionalines organizacijas nares, siekiant geresnių ir patrauklesnių įdarbinimo bei veiksmingų darbuotojų išlaikymo darbo vietoje sąlygų, palengvinti geros praktikos pavyzdžių paiešką ir sklaidą, žinių mainus ir savitarpio mokymosi procesą.

Renginys sudarė sąlygas keistis nuomonėmis ir diskutuoti dėl keleto iniciatyvų, kurias ligoninių sektoriuje bendrai vykdo ar remia socialiniai partneriai ir kuriomis siekia užkirsti kelią raumenų ir kaulų ligoms bei psichosocialinei rizikai ir stresui darbe.

Konferenciją atidarė Lietuvos įstaigų ir visuomeninių organizacijų atstovai, įskaitant Ritą Zubkevičiūtę, Valstybinės darbo inspekcijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skyriaus vyriausiąją darbo inspektorę, Aldoną Baublytę, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) prezidentę, atstovaujančią EPSU, ir profesorių, habil. dr. Vinsą Janušonį, Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentą, atstovaujantį HOSPEEM. Socialinių partnerių atstovai informavo apie šalies situaciją ir jų patirtį bei pristatė galimybes ir pagrindines problemas, susijusias su jų ateities darbais SRSS ir PSRSD klausimais.

Konferencijai pirmininkauja R.Zubkevičiūtė, A.Baublytė, M.Steffen, V.Janušonis

Renginyje taip pat dalyvavo Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos komisaras dr. Vytenis Andriukaitis. Jis atkreipė dėmesį į atitinkamas EK iniciatyvas pacientų saugos ir sveikatos priežiūros darbuotojų atžvilgiu ir paragino tęsti bendradarbiavimą bei mainus su socialiniais partneriais bei pritarė bendram darbui.

Siekiant paskatinti diskusijas ir keitimąsi patirtimi, konferencijoje buvo organizuotos į trys atskiros plenarinės sesijos: pirmojoje aptarta, kaip geriau užkirsti kelią PSRSD ir spręsti su tuo susijusias problemas, antroji sesija buvo susijusi su SRSS, o trečiosios dėmesys buvo sutelktas į politiką, priemones ir bendras socialinių partnerių iniciatyvas, skirtas gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, į tai įtraukiant ligoninių/sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir darbuotojų atstovus.

Iš Bulgarijos, Kipro, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės atvykę įvairių organizacijų atstovai pristatė savo pranešimus. Pranešėjai identifikavo sėkmingus metodus, priemones ir iniciatyvas, kurios padeda lengviau išvengti SRSS ir PSRSD. Jie įvertino socialinių partnerių vaidmenį įvairiais lygmenimis ir tai, kaip politika, priemonės ar projektai padeda gerinti darbuotojų ir/arba pacientų sveikatą ir saugą. Konferencijojenemažai dėmesio buvo skirta ir sveikatos priežiūros kokybei, vadybai bei lyderystei, organizacijos vidaus klimatui. Pranešėjai akcentavo, kad sveikatos priežiūros organizacijai nėra nieko geriau už gerą vadovą. Taip pat labai svarbu pasitikėjimas, gera komunikacija. Sprendimų negalima rasti biurokratiniuose sprendimuose – juos galima rasti visų darbuotojų kompetencijoje. Konferencijoje taip pat buvo pateikti atliekamų ar neseniai užbaigtų mokslinių tyrimų rezultatai ir įžvalgos, kurios padės Europos socialiniams partneriams ir jų nariams kurti ir įgyvendinti ateities veiksmus, vadovaujantis mokslu pagrįstai įrodymais.

Dalyviai konferencijos metu

Žvelgiant į dažniausiai minimas sveikatos sektoriaus profesijas, dauguma pristatymų ir diskusijų buvo orientuotos į gydytojus, slaugos ir sveikatos priežiūros pagalbinį personalą, Taip pat į greitosios pagalbos darbuotojus ir paramedikus, o tai tapo konferencijos naujiena,

Baigiamojoje konferencijos sesijoje dalyvavo Malgorzata Milczarek iš Europos sveikatos ir saugos darbe agentūros (EU-SSDA), kuri dalyvius informavo apie ankstesnes ir planuojamas agentūros iniciatyvas dėl SRSS ir PSRSD, aktualias ES lygmens socialinio dialogo partneriams ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriuje.

Apibendrinant konferenciją, Tjitte Alkema, Olandijos ligoninių asociacijos (NVZ) narys ir generalinis HOSPEEM sekretorius ir dr. Margret Steffen, (Vokietija), atstovaujanti EPSU, pasidalijo svarbia „mokymosi patirtimi“. Jie taip pat parengė HOSPEEM ir EPSU pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų skeleto-raumenų sistemos sutrikimų, psichosocialinės rizikos bei streso darbe ir sveikatos bei saugos darbe (SSD) atžvilgiu, o apskritai, sektorių socialinio dialogo komiteto (SSDC HS) kontekste pasiūlymai buvo skirti ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriui.

Dalyviai pasižymėjo „namo nešamas žinutes“. Šie užrašai kartu su vaizdine medžiaga bus įtraukti į konferencijos ataskaitą ir bendrą EPSU-HOSPEEM dokumentą. Jis apims pagrindines kalbėtojų ir dalyvių mintis bei galimus bendrus tiek pačių organizacijų, tiek jų nacionalinių organizacijų narių veiksmus. Apie konferenciją taip pat bus parengti keli vaizdo įrašai, bus užfiksuoti interviu su 15 HOSPEEM arba EPSU narių atstovais. Surinkta medžiaga planuojama pasidalinti šių organizacijų tinklalapiuose (https://hospeem.org; https://www.epsu.org )

Konferencijos rengėjai išreiškė ketinimą abiem konferencijos temomis darbus tęsti 2018 ir 2019 metais. Jie bus skelbiami nacionaliniu ir ES lygiu, ir prisidės prie ligoninių sektoriaus socialinio dialogo komiteto ateities darbų tęstinio profesinio mokymosi tema.

Svečiai Respublikinėje Vilniaus Universitetinėje ligoninėje (centre ligoninės direktorius dr. Algimantas Pamerneckas ir Tjitte Alkema)

Gegužės 25 d. HOSPEEM generalinis sekretorius Tjitte Alkema su delegacija apsilankė Lietuvos Respublikos Seime. Susitikimo tikslas buvo stiprinti HOSPEEM ir jos narių – ES šalių organizacijų - bendradarbiavimą bei gilinti tarpusavio žinias apie šalių organizacijų veiklą, sveikatos priežiūros politiką, prioritetus, problemas. Seime svečius priėmė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė.  Svečiai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos Seimo veikla, apsikeista nuomone bei pasiūlymais dėl tolimesnių bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis socialinio dialogo srityje gairių. HOSPEEM delegacijai buvo surengta trumpa ekskursija po Seimo rūmus.

Po susitiko Seime svečiai apsilankė Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Ligoninės direktorius Algimantas Pamerneckas supažindino su ligoninės veikla, bendrais Lietuvos sveikatos sistemos bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei organizavimo, apmokėjimo principais. Svečių delegacija apžiūrėjo pagrindinius ligoninės padalinius, ES fondų lėšomis remtų projektų metu atliktus darbus, padėjusius ligoninei pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Po pietų svečiai išvyko į namus, išsiveždami gerus įspūdžius apie Vilnių ir Lietuvos žmones, šalies sveikatos priežiūros įstaigas, pasisėmę naujų idėjų ir pasiruošę jas įgyvendinti ateityje kartu su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis.


*HOSPEEM yra Tarptautinė Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros darbdavių asociacija (ang, - European Hospitals and Healthcare Employers' Association). Jai vadovauja generalinis sekretorius Tjitte Alkema (Olandija).

Asociacijos būstinė yra Briuselyje (Belgija), šios organizacijos narė yra ir Lietuvos Nacionalinė sveikatos priežiūros įstaigų asociacija, kurios prezidentas yra Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas profesorius, habil. dr. Vinsas Janušonis.

HOSPEEM veiklos tikslas yra sujungti Europos lygiu nacionalines darbdavių asociacijas, veikiančias ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje, koordinuoti savo nuomonę ir veiksmus, susijusius su sektoriaus vystymusi Europos Sąjungoje (toliau tekste - ES).

Asociacija buvo įkurta 2005 m. siekiant atstovauti Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros darbdavių interesus sprendžiant darbo jėgos ir darbo santykių klausimus Europos lygmeniu. 2006 m. liepos mėn. ji buvo oficialiai pripažinta Europos Komisijos (EK) kaip Europos socialinis partneris Ligoninių sektoriaus socialinio dialogo srityje kartu su Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU). HOSPEEM vienija ES šalių Sveikatos priežiūros juridinių asmenų asociacijas (Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Italijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Airijos ir Danijos) kaip tikrus narius ir kitų ES šalių asociacijas stebėtojų teisėmis. HOSPEEM glaudžiai bendradarbiauja su EK sveikatos, socialinių reikalų, darbo ir kitais sektoriais, socialinio dialogo, saugaus darbo, medikų darbo laiko, etikos, laisvo pacientų judėjimo ir kitais klausimais. EK vertina ir atsižvelgia į HOSPEEM pasiūlymus bei rekomendacijas.

HOSPEEM veikloje dalyvauja tiek valstybinių, tiek privačių sveikatos priežiūros įstaigų organizacijos, turinčios įgaliojimus derėtis dėl darbo užmokesčio ir sąlygų bei paslaugų teikimo su atitinkamų profesinių sąjungų organizacijomis.

Per Europos sektorinį socialinį dialogą Asociacija stengiasi užtikrinti, kad į darbdavių nuomonę būtų tinkamai atsižvelgta ES institucijoms patvirtinant politikos sritis, tiesiogiai įtakojančias sveikatos priežiūros įstaigų valdymą ir darbo santykius ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiais.

Lietuvos Nacionalinė sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (LNSPĮA), kuri vienija 10 daugiaprofilinių ir kitų šalies ligoninių, nuo 2008 m. aktyviai dalyvauja HOSPEEM veikloje.

LNSPĮA atstovai pastoviai dalyvauja HOSPEEM, EPSU ir EK organizuojamuose pasitarimuose ir renginiuose, tarptautiniuose projektuose bei darbo grupėse, sprendžiant sveikatos priežiūros sričiai aktualius klausimus.

Atgal